+31 6 52336265 info@ilonaderoo.nl

Privacy verklaring

Voluit en vrij leven? Dat kun jij ook!

Privacy voorwaarden en overeenkomst

 

Ilona de Roo respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 

 1. Website (hierna ook “De website”: Ilona de Roo, ilonaderoo.nl
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):Ilona de Roo-Bakker., gevestigd te Dorpsstraat 854, 1566 EX Assendelft, KVK nummer: 80628397

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website   

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

 • Uw gegevens worden verzameld door Ilona de Roo – Bakker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ilonaderoo.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@ilonaderoo.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies  

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
 •  Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact 

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Ilona de Roo – Bakker, info@ilonaderoo.nl,  +31652336265

 

PERSOONS EN CONTACTGEGEVENS 

In het kader van de dienstverlening van Ilona de Roo worden uw persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring vindt u hoe en waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt.

Met het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

CONTACTGEGEVENS 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door: 

Ilona de Roo – Bakker
Coach
info@ilonaderoo.nl
www.ilonaderoo.nl
KvK:       80628397
Tel:        06-52336265

 

PERSOONSGEGEVENS 

Ilona de Roo ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf middels de website, mail, telefonisch- of app-contact en gedurende de dienstverlening tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast kan er in sommige gevallen persoonsgegevens worden verstrekt door derden, zoals door een opdrachtgever of ouder. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

BASISGEGEVENS 

Deze gegevens worden in ieder geval bij de start van de dienstverlening van Ilona de Roo geregistreerd. Het gaat hier om: Voor en achternaam, email, telefoonnummer en geboortedatum.

Bij het starten van een coachtraject ontvangt u aan het begin een intakeformulier met vragen naar de volgende gegevens:

Voor en achternaam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum, -plaats en -tijd. Opleiding, beroep, geslacht, leefsituatie, relatie, gezinssamenstelling, eventuele medische gegevens, omschrijving van achtergrond en coachdoelen.

 

GEDURENDE DE DIENSTVERLENING

Tijdens een traject kunnen deze gegevens aangevuld worden met:

Belangrijke gebeurtenissen en bijbehorende data, ingevulde testresultaten (zoals een enneagramtest) en gemaakte opdrachten die worden toegestuurd aan de coach.

 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van uw persoonlijke dienstverlening en zullen niet gedeeld worden buiten Ilona de Roo. Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinde zal hiervoor vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Uw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden die daarmee iets aan u zouden willen verkopen of deze gegevens willen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

 

OPSLAG

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het digitale archief van Ilona de Roo. Dit archief is opgeslagen in een beveiligde online opslag en op een beveiligde computer en laptop.

Eventuele persoonlijke aantekeningen tijdens onze bijeenkomsten bewaar ik op papier en verwerk ik na onze bijeenkomst in mijn digitale archief.

 

BEWAREN

Alle gegevens worden wettelijk minimaal 7 jaar bewaard. Doordat de dienstverlening van Ilona de Roo regelmatig plaatsvindt met langere tussen periodes, soms van enkele jaren, is besloten de gegevens langer te bewaren. Dit om niet in herhaling te hoeven vallen en de tijd van een herhaalconsult zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Uw oude gegevens zullen dan enkel ondersteunend en in het belang van de cliënt worden gebruikt.

Ilona de Roo zal uw gegevens 15 jaar na het laatste contact uit het archief verwijderen.

HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Mocht u gebruik willen maken van het recht om vergeten te worden, dan kunt u contact met mij opnemen via info@ilonaderoo.nl. Ik zorg dan dat uw gegevens handmatig worden verwijderd. Wel wordt dit beperkt door mijn plicht om gegevens van coachtrajecten 7 jaar te bewaren.

 

OPVRAGEN VAN GEGEVENS

Als cliënt mag je je gegevens altijd opvragen voor zover ik die niet al met je heb gedeeld. Mijn persoonlijke aantekeningen van onze gesprekken op papier zal ik met je delen als je daarom vraagt voor zover het niet informatie betreft waar anderen bij betrokken zijn.

 

BEZWAAR MAKEN

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat ik jou gegevens onrechtmatig verwerk. Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen gegevens meer van jou verwerken. Je kunt me dit laten weten per mail.

Bij andere vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid kun je contact met ons opnemen via info@ilonaderoo.nl.

 

EMAIL

Wees u ervan bewust dat wanneer u gegevens via email verstuurt, Ilona de Roo veiligheid van uw gegevens niet kan garanderen.

 

BOEKHOUDING

Binnen de boekhouding van Ilona de Roo worden uw facturen aangemaakt en opgeslagen. Deze facturen bevatten uw naam en contactgegevens. Deze gegevens zijn opgeslagen in een online boekhoudprogramma van Ilona de Roo en worden maximaal 15 jaar bewaard.